CCS PARAPROFESSIONALS STAFF

k.jpg

Jillian Favalora

PK3 Para

PK4 Para

Charity Cutrer

Dana Rose

PK4 Para

ee.jpg

Ocen-Bae Anthony

K Para

e.jpg

Heidi Viola

K Para

1 & 2 Para

Charlene Bryant